Bieżące informacje

Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy w tym roku konkurs Szybkiej Ścieżki, w którym zmieniono dotychczasowe kryteria konkursowe oraz uproszczono język dokumentacji. Zmiany mają zachęcić jeszcze więcej firm do sięgania po środki unijne.

„Szybka ścieżka” to granty na projekty B+R prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę lub przez konsorcja firm i jednostek naukowych. W praktyce MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Ogłoszenie nowej Szybkiej Ścieżki odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem grupy beneficjentów, reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W wydarzeniu udział wzięła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki jest jednym z priorytetów rządu. Dlatego wspieramy firmy w realizacji innowacyjnych projektów. Ważne, aby pomoc miała wielowymiarowy charakter i była odczuwalna na każdym etapie współpracy administracji z biznesem – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister przypominała, że polscy innowatorzy mają szansę korzystać ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – największego w Unii Europejskiej programu wspierającego badania i rozwój oraz innowacje w ramach polityki spójności.

Zachęcamy i dajemy firmom narzędzia służące ich wzrostowi, tak aby mogły konkurować na europejskim i globalnym rynku. W swoich działaniach uwzględniamy sygnały płynące od przedsiębiorców, czego dowodem jest właśnie ogłoszony konkurs Szybka Ścieżka – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowy język i nowe kryteria
Dokumentacja konkursowa została uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

Zmiana języka to jednak nie wszystko. Zmieniono także strukturę dotychczasowych kryteriów konkursowych, redukując ją do 13 elementów.

Najistotniejsza część oceny projektu znajduje się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

Kolejna zmiana polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest „Istota projektu”. Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ułatwi to wnioskodawcom sporządzenie wniosku, a osobom oceniającym skróci czas na poszukiwanie w nim informacji koniecznych do oceny.

W procesie oceny wniosku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać rekomendacje dotyczące projektu w większym zakresie niż dotychczas. Możliwa będzie też poprawa wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

W konkursie stale nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Skierowany jest on do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim.

Kiedy można składać wnioski?
Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, można nadsyłać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

źródło: MFiPR

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close